نحوه بازی Briscola (قوانین و دستورالعمل ها)
Posted in Blogging

نحوه بازی Briscola (قوانین و دستورالعمل ها)

نحوه بازی Briscola «قوانین و دستورالعمل ها» نحوه بازی Briscola بریسکولا شبیه بـه بازی هاي‌ کارتی استاندارد شـما اسـت، با تطبیق دادن برنده، برنده شوید…

Continue Reading... نحوه بازی Briscola (قوانین و دستورالعمل ها)